FRÅGOR OCH SVAR

Har eleverna även vanlig undervisning i ämnet Idrott och Hälsa? Ja. Profiltimmarna faller under kategorierna elevens val och skolans val. Övrig undervisning är precis som den vanliga timplanen som står i lagen.

Måste man ha en profil? Ja. Eftersom kategorierna elevens val och skolans val är en del av den lagstadgade timplanen i skolan kan man inte utelämna dessa lektioner.

Vad är antagningskraven för Profilskolan? Vi har inga speciella antagningskrav eller intagninsprov. 

Hur ser det ut med elevhälsan? Har skolan dessa resurser? Skolan har alla funktioner som hör till elevhälsan. Skolsköterska, kurator, psykolog och speciallärare. Deras schema varierar något. Vi har inte ett jättestort antal elever, så representanterna för elevhälsan är inte i skolan varje dag. Dock är de tillgängliga om plötsligt behov skulle uppstå.

Hur är fördelningen mellan flickor och pojkar? Det är fler pojkar än flickor. Fördelningan varierar lite från år till år och beroende på profilerna. 40/60 eller 30/70 är ungefär var det brukar ligga.

Är hockeyträningen uppdelad på åldersgrupper? Nej. Det har visat sig fördelaktigt på många sätt att integrera grupperna. Dock sker inte sådan träning som skulle kunna vara problematisk (fysiskt spel med tacklingar i full kraft till exempel). Enligt våra mycket erfarna tränare har det fungerat utmärkt med blandade grupper. Om hockeyprofilen växer kan vi eventuellt separera i olika åldersgrupper i framtiden.

Är profilerna blandade i skolklasserna, eller finns det till exempel klasser som är uteslutande hockey? Profilerna blandas i klassen. 

Hur ser skolan på användning av mobiler? Mobiler kan både vara en tillgång och ett problem beroende på hur de används. Normalt är mobiler inte tillåtna under lektionstid och ska lämnas i elevskåpen. Varje lärare kan dock bestämma om mobiler ska användas på en viss lektion.

Hur ser det ut med trygghet och studiero på skolan? Generellt upplever nya elever att vår skola har bättre studiero och betydligt bättre trygghet än tidigare skola. Dessa saker blir kanske aldrig 100% perfekta, men vi strävar ständigt att nå dit. Det är en stående punkt i all vår planering och i alla personalmöten. Om avvikelser sker tar vi omedelbart tag i det.

Hur fungerar det om eleven har speciella svårigheter som till exempel dyslexi, ADHD osv? Vi har inga förkrav vad gäller denna typ av svårigheter. Dock vill vi göra både eleven och vårdnadshavare uppmärksamma på att vårt upplägg i skolan kan vara MYCKET krävande, då eleverna har mycket träning och dessutom behöver prestera effektivt i skolan för att hinna med allt. Om eleven har stora svårigheter kan det därför vara bra att noggrannt överväga om Profilskolans upplägg är rätt val. Vi har givetvis det stöd som krävs i lagen, men vi är inte en specialskola för elever med synnerliga problemsituationer.

Kommer ni att ha andra årskurser än 6-9? Skolan har tillstånd från förskola hela vägen genom gymnasium. Vi planerar att steg för steg utöka våra årskurser och kommer att tillkännage när det blir aktuellt.