Profilskolans pedagogik

Profilskolan har ett tydligt kunskapsfokus och individanpassad undervisning. Varje elev arbetar mot sitt mål i varje enskilt ämne. Detta mål är tydligt fastslaget och undervisningen sker med hjälp av kunskapstrappor, där varje avsats har specifika och avgränsade kunskapskrav. Först när eleven befäst kunskapen för en avsats i kunskapstrappan går hon eller han vidare till nästa steg. Stor vikt läggs också vid studieteknik. På Profilskolan får eleven ”lära sig hur man lär” genom grundlig utbildning i studieteknik – något som är av stor betydelse för skolresultatet och för att eleven ska bli självständig i sina studier även längre fram.

   Skolan arbetar också med IT-baserat lärande och flera projekt sker över ämnegränserna. Undervisningen är upplagd så att eleverna får den inspiration och det stöd hon eller han behöver. Elevens språkliga och matematiska förmåga uppmuntras i alla ämnen. Hänsyn tas till att alla elever är olika och varje elev ges möjlighet att reflektera över och utveckla sin egen personliga lärstil.
   Profilskolan tar ansvar för elevens lärande bland annat genom obligatorisk läxläsning som en del av skolarbetet, ämnesspecifika utvärderingar, ett löpande pedagogiskt kvalitetsarbete samt kontinuerlig fortbildning av lärarna.

hemsida PS Sida 08 Bild 0001
På Profilskolan får eleven ”lära sig hur man lär”
genom grundlig utbildning i studieteknik.

 

Profilskolan Krossgatan 34, plan 4 | 162 50 Vällingby | Telefon 070 635 29 38